Policies

Вътрешен правилник на ДТ Никола Йонков Вапцаров за допускане до културни мероприятия

  1. Обща Информация и Дефиниции

   1.1.  Драматичен Театър Никола Йонков Вапцаров наричан за краткост ТЕАТЪР е развлекателно-културна институция основана през 1919г.

   1.2.  Театърът организира спектакли, театрални представления,концерти и други културни мероприятия, наричани за краткост СЪБИТИЯ.

   1.3.  Достъпът до събитията, организирани от театъра, се извършва чрез предоставяне на документ за извършена резервация съдържащ в себе си уникален идентификационен код, наричан за краткост БИЛЕТ.

   1.4.  Билет закупен на преференциална цена, поради здравословно състояние и/или социален статус се нарича за краткост СПЕЦИЛЕН БИЛЕТ.

  2. Местоположение и Зали

   2.1.  Театърът разполага със собствени помещения и сцени в град Благоевград, където провежда по-голямата част от своите културни мероприятия.

   2.2.  Театърът може да организира събития извън град Благоевград и/или в помещения и сцени на свои партньори.

   2.3.  За всички организирани от театъра събития важи настоящият правилник.

  3. Достъп до Събития

   3.1.  Достъпът до събитие, организирано от театъра, се осъществява единствено чрез валиден билет, освен ако друго не е опоменато в анонса на събитието.

   3.2.  Билетът може да бъде предоставен под формата на хартиен, електронен документ и/или баркод съдържащ в себе си идентификационния код на билета.

   3.3.  В случай че за събитието е поставено възрастово ограничение или билетът е специален, персоналът на театъра има право да изисква както лична карта, така и документ удостоверяващ здравословното състояние и статуса на лицата предоставящи билета. В случай на установени несъотвествия, персоналът на театъра има право да недопусне едно или повече от лицата до събитието.

   3.4.  До мероприятията не се допускат лица под въздействието на алкохол и други наркотични вещества.

   3.5.  До мероприятията не се допускат лица носещи оръжия или експлозивни вещества.

   3.6.  До мероприятията не се допускат лица с храни и напитки (освен вода).

   3.7.  При закъснение от страна на зрителя (пристигане след обявения час на събитието) персоналът на театъра има право да настани лицето на място различно от обозначеното в билета.

  4. Поведение на Зрителите

   4.1. Всички зрители на събитието се задължават:

   a)  да не пушат (в т.ч. и електронни цигари) по време на представлението, без значение дали сцената е открита или закрита.

   b)  да не употребяват алкохол и други наркотични вечества по време на представлението.

   c)  да не внасят храни и напитки (освен вода).

   d)  да не внасят оръжия или експлозивни вещества.

   e)  да изключат мобилните си телефони и да пазят тишина по време на представлението.

   f)  да не пречат на другите зрители да гледат и слушат представлението.

   g)  да не възпрепятстват по никакъв начин нормалното провеждане на представлението.

   h)  да не използват фотоапарати, видеокамери или други записващи устройства по време на представлението.

   i)  да не замърсяват или повреждат залата и местата, на които се намират

   j)  спазват общоприетите норми на поведение в мястото на представяне

  5. Други

   5.1. Препоръчително е зрителите да пристигнат поне 15 минути преди началото на представлението, за да се осигури достатъчно време за настаняване.

   5.2. Облеклото на зрителите трябва да бъде прилично и чисто.

   5.3. В театъра не могат да се внасят чанти и куфари с размери по-големи от 40x30x20см.

   5.4. В случай на сутиация с бедствен характер (заметресение, пожар и подобни), зрителите трябва да следват указанията за евакуация на персонала на театъра.

   5.5. Театърът си запазва правото да приложи допълнителни условия и организация в деня на събитието като противоепидимечни мерки и други подобни.

   5.6. За всички неуредени въпроси по този правилник важи действащото законодателство на Република България.

Sign Up for Newsletter

Receive notifications, news, and the monthly program before everyone else